วันพฤหัสบดีที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2550

...เครือข่ายนนทรีกับการเชื่อมโยงโมเดล teacher centric และ Student centric เข้าด้วยกัน เครือข่ายคอมพิวเตอร์ทำให้มีการสื่อสารแบบสองทาง ทำให้ครูใช้โมเดลได้ทั้งแบบครูเป็นจุดศูนย์กลาง และนักเรียนเรียนแบบนักเรียนเป็นจุดศูนย์กลางนักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ตลอดเวลา ตลอดยี่สิบสี่ ชั่วโมง ตามสภาพที่ตนเองต้องการ

ไม่มีความคิดเห็น: