วันพฤหัสบดีที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2550

งานกลุ่ม(ข้อที่2)

...มีการเปลี่ยนแปลงเพราะมีการโมเดลเครือข่ายนนทรีเป็นเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานที่เน้นให้เป็นทางด่วนข้อมูลสารสนเทศ information super highway เพื่อรองรับการศึกษาตามแนวคิดสมัยใหม่ รูปแบบการศึกษาที่วางโครงสร้างระบบประสมระหว่าง teacher centric กับ student centric เข้าด้วยกัน

ไม่มีความคิดเห็น: