วันพฤหัสบดีที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2550

...รูปแบบการสอนแบบ teacher centric เป็นการสอนโดยครูอยู่หน้าห้องเรียน ครูเป็นจุดศูนย์กลาง และนักเรียนนั่งเรียน การสอนระบบนี้ครูจะต้องถ่ายทอดความรู้ให้กับนักเรียน ซึ่งมีปัญหากับการที่นักเรียนกลุ่มใหญ่ และมีระดับความรู้ไม่เท่ากัน แต่จุดดีคือ ครูสามารถปรับรูปแบบการเรียนการสอนได้ตลอดเวลา

ไม่มีความคิดเห็น: